مطالعات و مشاوره در خصوص طرح های فنی، اقتصادی و زیرساخت های مخابراتی و راهکارهای مربوط به واگذاری ظرفیت مازاد مخابراتی
خدمات مشاوره مدیریت دانش