پلتفرم پیاده سازی اتصال به زیرساخت اپراتورهای خاورمیانه

پلتفرم پیاده سازی اتصال به زیرساخت اپراتورهای خاورمیانه، زیرساختی نرم افزاری است که می توان از طریق آن از سرویس ها و خدمات اپراتورهای بین المللی همچون احراز هویت، عضویت، خدمت رسانی و دریافت خدمت و … استفاده نمود.

  • پلتفرم پیاده سازی اتصال به زیرساخت اپراتورهای خاورمیانه