مطالعات و مشاوره در خصوص طرح های فنی، اقتصادی و زیرساخت های مخابراتی و راهکارهای مربوط به واگذاری ظرفیت مازاد مخابراتی

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اهداف جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، به روزرسانی سرویس های مخابراتی در حوزه های مختلف راه آهن، به کارگیری فن آوری ها و تکنولوژی های نوین مخابراتی، استفاده از ظرفیت های مازاد شبکه ها و تجهیزات مخابراتی موجود و آینده توسط متقاضیان غیروابسته و ایجاد منابع درآمدی جدید از طریق واگذاری ظرفیت مازاد مخابراتی برای راه آهن اقدام به برگذاری مناقصه ای با موضوع مطالعات و مشاوره در خصوص طرح های فنی، اقتصادی و زیرساخت های مخابراتی و راهکارهای مربوط به واگذاری ظرفیت مازاد مخابراتی نمود که شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه برنده مناقصه مذکور شده و با توان و تجربیات کارشناسان خود با موفقیت این پروژه را به اتمام رسانید.

کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

وضعیت: خاتمه یافته

  • مطالعات و مشاوره در خصوص طرح های فنی، اقتصادی و زیرساخت های مخابراتی و راهکارهای مربوط به واگذاری ظرفیت مازاد مخابراتی