خدمات مشاوره مدیریت دانش

جمع آوری اطلاعات و شناخت وضع موجود مدیریت دانش، بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت بلوغ مدیریت دانش و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای بهبود و رفع مشکلات احتمالی از جمله مواردی است که در قرارداد فیمابین شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه و شرکت تولید برق سنندج مپنا بهره‌بردار نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج واقع در استان کردستان با موضوع خدمات مشاوره مدیریت دانش منعقد گردیده است. این پروژه با رضایت از عملکرد و رضایت از عملکرد در حوزه HSE از طرف کارفرما همراه بوده است.

کارفرما: تولید برق سنندج مپنا

وضعیت: خاتمه یافته

  • خدمات مشاوره مدیریت دانش