بررسی وضعیت موجود رقبا و نیازسنجی مشتریان در بازار زیرساخت فیبرنوری

شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه، پروژه ای با موضوع بررسی وضعیت موجود رقبا و نیازسنجی مشتریان در بازار زیرساخت فیبرنوری بین شهری و در حریم جاده های کشور مربوط به شرکت موننکو ایران را اجرا کرده است که شامل دو گام اصلی 1-بررسی وضعیت موجود و نیازسنجی و 2- سناریوهای مختلف انجام طرح می باشد. از جمله اقداماتی صورت گرفته در این دو گام شامل بررسی شرکت های دارای ماموریت مشابه، بررسی نیازهای مشتریان بالقوه، تحلیل بازار و تهیه ماتریس SWOT، توپولوژی های فیزیکی و بررسی و تعیین استراتژی فروش، قیمت گذاری و کسب درآمد است.

کارفرما: موننکو ایران

وضعیت: خاتمه یافته

  • بررسی وضعیت موجود رقبا و نیازسنجی مشتریان در بازار زیرساخت فیبرنوری