خرید سیستم پیام رسان طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

خرید سیستم پیام رسان طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هریس (آذربایجان شرقی در شهرستان هریس)، پروژه ای بود که مابین شرکت مدیریت تانا انرژی به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه به عنوان پیمانکار منعقد گردیده بود. به دلیل چالش هایی که در طی انجام این پروژه حادث شد، کارشناسان با تجربه فنی و اجرایی شرکت آویژه با تدبیر و ارائه راهکارهای منطبق با شرایط اجرای پروژه، به بهبود روند آن کمک های شایانی کردند که منجر به رضایت کامل بهره بردار این پروژه گردید.

کارفرما: مدیریت تانا انرژی

وضعیت: خاتمه یافته

  • خرید سیستم پیام رسان طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هریس