طراحی و ساخت اپلیکیشن تخصصی شرکت DDMport

شرکت آویژه به سفارش شرکت DDMport آمریکا، کار تولید و ساخت اپلیکیشن موبایل سیستم فروش انبوه، انبارداری و بازاریابی این مجموعه را بر عهده گرفت و به موفقیت به انجام رساند.

  • طراحی و ساخت اپلیکیشن تخصصی شرکت DDMport