تجاری سازی سرویس های نرم افزاری در اپراتورهای خاورمیانه

شرکت آویژه با همکاری یکی از شرکت های زیر مجموعه خود که در ارمنستان فعالیت دارد با دو شرکت که با اپراتورهای خلیج فارس فعالیت دارند قرارداد عقد نموده است. بدین ترتیب این شرکت هم اکنون اپلیکیشن های موبایلی خود را در اپراتورهای برخی از کشورها مانند امارات، عربستان، مصر، اردن تجاری سازی نموده است و در ادامه روند آن به تجاری سازی سرویس های خود در سایر کشورهای خاورمیانه شامل کویت، قطر، بحرین و عمان می پردازد.

  • تجاری سازی سرویس های نرم افزاری در اپراتورهای خاورمیانه