• نام پروژه:

    سیستم پیجینگ و مخابرات نیروگاه 1000MW هریس

  • کارفرما:

    شرکت تانا انرژی

  • زمان انجام پروژه

    1397 تا 1398